szechenyi_logo

A Projekt tartalma

A konzorciumvezető és a konzorciumi partnerek elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájáruljanak az esélyegyenlőség fokozásához, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni intézkedések véghezviteléhez. Az Egyházközség, a Sartoris Alapítvány és az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése során kiemelt figyelmet fordít a felmerülő közösségi igények megvalósítására és társadalmi problémák enyhítésére, kezelésére. A konzorcium tagjainak alaptevékenységei közé tartozik az község élhetőbbé tétele, a hátrányos helyzetűek, gyermekek és fiatalok, kedvezőtlen körülmények közt élő családok felzárkóztatása, a társadalomba, de különösen a közösségbe való beilleszkedésük elősegítése. E célkitűzések megvalósítása érdekében az egyházközség a konzorciumi partnerekkel együttműködve számos közösségfejlesztő programot valósít meg, melyek során minden érdeklődő számára lehetőséget biztosít a részvételre.

A projektbe bevonni kívánt célcsoportok kiválasztása, elérése, bevonása nem igényelt különös módszertani eljárásokat. A célcsoportok kiválasztását a térségben és településen jelentkező, meghatározó problémák vizsgálata, a hátrányos helyzetű életközösségek jelenlétének felmérése és a kiemelten fejlesztendő célterületek meghatározása előzte meg. A célcsoport tagjait olyan hátrányos helyzetű személyek és hozzátartozóik alkotják, akik valamilyen oknál fogva – anyagi, szociális, kulturális vagy tanulmányi helyzetükből adódóan – mindennapi életük során negatív hatásokkal, nehézségekkel szembesülnek a társadalomba történő beilleszkedés területén. A támogatást igénylő célja e hátrányos megkülönböztetésben részesülők számára olyan közösségi programok megvalósítása, melyek esélyt teremthetnek számukra a társadalomba történő visszailleszkedésre. A célok eléréséhez azonban nem elegendő a hátrányos helyzetben lévők támogatása, ugyanilyen fontos a környezetükben élők informálása, bevonása is, hiszen a törekvések csak előítéletektől mentes, befogadó környezetben hozhatnak sikeres eredményt. Az egyházközség működése során az esélyegyenlőség elveit szem előtt tartva igyekszik bevonni minél több személyt a közösségfejlesztő tevékenységek részvételébe.

A projekt megvalósítás helyszínei a Vas megyében, Kőszegi járásban fekvő Nemescsó településen találhatóak (Nemescsó, Péterfy utca 39. és külső területek). Lakóinak száma jelenleg 314 fő. A település a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet szempontjából nem besorolható járásba tartozik. A település a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint nem besorolható.

A projektben elvégzett tevékenységeknek köszönhetően nagyobb sikerrel valósulhatnak meg a település és térség közösségi életét kedvezően befolyásoló esélyteremtő és hátránykompenzációs beavatkozások. A projektben megvalósított közösségépítő beavatkozások a konzorciumvezető és konzorciumi partnerei számára jelenleg is a mindennapi tevékenység részét képezik, így megvalósításuk várhatóan nem ütközik majd akadályokba és sikeresen kivitelezhető lesz. A megvalósítandó tevékenységek a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák vizsgálatát követően kerültek meghatározásra, így várhatóan azok hatékony kezelését valósítják meg.

Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó

NEMESCSÓ:

Nemescsó község Vas megye egyik legrégebbi települése, mely az évek során mindvégig megőrizte hagyományos, családias jellegét, jelenleg is csupán 314 lakossal rendelkezik. Kis lakosságszáma ellenére Nemescsó közég évről-évre viszonylag nagy látogatói forgalmat számlál. Mivel Nemescsó 17 település központjaként látja el mindennapi feladatait, így nem csak a helyben élők, hanem a központhoz tartozó falvak és községek lakosságának is szolgálatában kell, hogy álljon.
A Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség működési területe széles kiterjedésű. Ez összességében 17 települést és községet foglal magában. Ennek kialakulása a kis lakosságszámú, egymás közvetlen környezetében elhelyezkedő falvak és községek kapcsolódásának köszönhető. A nemescsói anyagyülekezet legelőször a kőszegdoroszlói gyülekezettel kapcsolódott össze, mely ezáltal leányegyházává vált. Ezt követően a közelben, Meszlen településen található anyaegyház és acsádi leányegyháza is összekapcsolódott Nemescsóval, így jött létre a jelenlegi, Nemescsó – Meszlen – Acsád – Kőszegdoroszló Társult Egyházközség. Az egyházakhoz több, templommal nem rendelkező, vagy önmagában kevés gyülekezeti taggal rendelkező település csatlakozott, így jött létre a jelenleg 17 települést egybefogó Egyházközség. A Társgyülekezet ma összesen 17 községet foglal magában.

Ezek a következők: Nemescsó-Lukácsháza-Gyöngyösfalu-Pusztacsó-Kőszegpaty-Meszlen-Tömörd-Salköveskút-Vassurány-Acsád-Vasszilvágy-Vát-Kőszegdoroszló-Cák-Bozsok-Velem-Kőszegszerdahely. Ennek a társulásnak a központja tehát a nemescsói evangélikus gyülekezet, mely a fenntartásában álló intézményeket, ingatlanokat és az általa kínált szolgáltatásokat is készséggel állítja a társgyülekezet tagjai szolgálatába.
A Társgyülekezet elsődleges céljának tartja a működési területén élő fiatalok és idősek testi és lelki gondozását, illetve az évszázadokon át megőrzött, kiemelt védettséget élvező műemlék jellegű templom megóvását, ezáltal többek közt a hagyományőrzés fontosságának hangsúlyozását. Kiemelt törekvés az egyházközség életében, hogy támaszt és segítséget nyújtó közösségként, menedékként, központként legyen jelen a településen élők életében.
A Társgyülekezet működése során folyamatosan valósít meg olyan közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenységeket, melyek hozzájárulhatnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A programok megvalósítása során az egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egy időben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére.

Projekt Adatok

 

Projekt adatok:

 

 

Kedvezményezett neve:

 

Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó

 

Projekt címe:

 

A felzárkózás lehetőségének erősítése a Nemescsói Egyházközség területén lévő civil szervezetekkel karöltve

 

Projekt Azonosító:

 

EFOP-1.3.7-17-2017-00139

 

Projekt Kezdete:

 

2017.12.15

 

Projekt Befejezése:

 

2019.12.15

 

Támogatás:

 

49 994 370 Ft

 

Támogatás mértéke: 

 

100%

 

 

 

 

Projekt helyszín

 

A projekt megvalósítás helyszínei a Vas megyében, Kőszegi járásban fekvő Nemescsó településen találhatóak (Nemescsó, Péterfy utca 39. és külső területek). Lakóinak száma jelenleg 314 fő. A település a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet szempontjából nem besorolható járásba tartozik. A település a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint nem besorolható.


A projekt keretében véghezvinni kívánt tevékenységek elsődlegesen a Nemescsói Evangélikus Gyülekezet házában kerülnek megvalósításra, amely megfelelő helyszínként szolgál a projekt keretében megvalósítani kívánt beltéri események lebonyolítására. A gyülekezeti ház az eddigiekben is egyfajta közösségi színtérként működött a településen, megfelelő körülmények közt fogadta a társult egyházközség településein élőket. Jelen projekt keretében a gyülekezeti ház felújítása is megtörténik a korszerűbb körülmények biztosítása érdekében. A felújítás során a gyülekezeti ház területén az eddigieknél korszerűbb berendezésekkel, eszközökkel felszerelt közösségi tér létrehozása történik meg, ezzel hozzájárulva a megvalósítás sikerességéhez.

Konzorciumi partnereink

A Sartoris Alapítványról:


A Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség az érintett településeken lakó, kedvezőtlen körülmények között élő személyek támogatása érdekében különálló alapítványt hívott életre, melynek célja az ifjúsági munka támogatása, a hátrányos helyzetű egyedülállók és családok segítése, az idős lakosság életkörülményeinek javítása, a gyermekek kulturális és szociális fejlődésének támogatása. Az alapítvány kiemelt célja olyan helyszínt biztosítani a lakosság számára, mely a gyermekek és fiatalok testi és lelki növekedését is elősegíti. Az alapítvány munkahelyek létrehozásával hozzájárul a szociális terület fejlesztéséhez, a helyi lakosok ösztönzésével az önkéntesség fontosságának terjesztéséhez, a térségben zajló szociális munka eredményesebbé tételéhez.

Az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási intézményről:


Az intézmény a Sartoris Alapítvány fenntartásában működik, 2005. óta. Elsődleges célkitűzése, hogy érdeklődésüknek megfelelő művészeti oktatást biztosítson azon tanulók részére, akik korábban földrajzi, vagy szociális helyzetükből adódóan nem vehettek részt alapfokú művészetoktatásban. Az iskola célja, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges, művészetek iránt érdeklődő gyermekek és fiatalok számára elérhető lehetőséget biztosítson, így a diákok kortársaikkal megegyező eséllyel juthatnak el művészetoktatási intézménybe. Az intézmény 2009. szeptembere óta hét telephelyen folytat művészetoktatást.

 

Elérhetőségek

 

Projektmenedzser: Kalincsák Balázs
Projektmenedzser Telefonszáma:

+36-20/931-17-15

Projektmenedzser E-mail címe: balazs.kalincsak@lutheran.hu

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Óév Búcsúztató Vacsora

Óév Búcsúztató Vacsora:

2017.12.29.

A karácsonyi időszak mindig próbára teszi az embert, hogy fel tud-e igazán készülni az ünnepre. Talán emiatt rendeztük meg december utolsó napjaiban a Gyülekezeti Óévbúcsúztató Vacsorát. Felkerekedett a gyülekezet nem kis létszámú csapata, aki meghallja a hívó szót. Így indultunk el 2017. december 29-én a Bükre a Fürdő étterembe, ahol a pezsgős koccintás, köszöntések elmondása után, Sztrókay Attila, Társgyülekezeti felügyelő úr segítségével emlékezhettünk vissza az elmúlt esztendő örömeire, próbatételeire egyaránt. A köszöntések után következett a fejedelmi, vagy talán sokkal inkább királyi lakoma, amelyben mindenki megtalálhatta magának azt, amire vágyakozott.

Az este mindenki által várt része, amikor is sor került a „sibázásra”, amikor is az újesztendőre kívánt Felügyelő úr gyermekek kíséretében boldog, betegségektől mentes újesztendőt mindenkinek.

Nagyon jó alkalom volt, hogy a résztvevőket felkészítsük az újévre, hiszen aki egy kicsit mulatni szeretett volna, élő zene segítségével megtehette. Aki szeretett volna beszélgetni azokkal, akikkel ritkábban, vagy csak talán ilyenkor – nagyobb gyülekezeti találkozások alkalmával - nyílik rá lehetőség. Jó volt látni, hogy a gyülekezeti tagok között nem látszik a találkozások ritkulása, hiszen ugyanonnan folytatják a beszélgetéseket, ahol abbahágták.

Jóllakva, testben és lélekben egyaránt feltöltekezve, és reménység szerint megtelve indult haza a tömött busz, hogy közös hajónkon tovább evezzünk.

 

 

 

„Vezetésfejlesztés” (hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)

Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés – Csapatépítő és szakmai tréningek megvalósítása a vezetésben részt vevő munkatársak részére

2018 szeptember utolsó hétvégéjén került sor Siófokra egy három napos intenzív hosszúhétvégére. A továbbképzés a „keresztény házban dolgozom” jelmondatra épült, melyet Buda Annamária A Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályvezető asszony vezényelt le. A továbbképzés többfajta fázisból állt, melyek mindegyikén egy teljesen más területét érintettük mindennapi teendőinknek. Része volt előadás, interaktív feladat egyénileg, és csoportosan is. Ennek folyamán remek csapatépítő munka folyt, még jobban megismerhettük egymást vidám légkörben, mely még inkább megerősítette a munkatársak közötti csapatszellemet, törődést. Nekünk, akik nap, mint nap segítőszolgálatot végzünk szolgálatot szükségünk van időnként feltöltődésre, mind testi, mind lelki értelemben. Így ez az alkalom minden igényt kielégítő volt. A legnagyobb eredménye a hétvégének talán mégis az volt, hogy mindannyiunknak sikerült letenni valamit cipelt dolgainkból, mindennapi terheinkből. A kapott visszajelzések alapján a hétvége nagyon pozitív, élményekben gazdag volt, és lehetőség szerint a következő években is szeretnénk megismételni.

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - Hittantábor

HITTANTÁBOR

2018.06.25-2019.06.29

Az idei esztendőben mi is szerettünk volna, ha a reformáció 500. éves jubileumi éve után se merülne feledésbe az ünnep lényege. Éppen azért az ide esztendőben a tábor alap mottója az 500+ Milyen az élet az egyházban címet viselte. Ugyan sajnos az iskolai Erzsébet táborok időpontjának egyezősége miatt egy kicsivel kevesebben voltunk, mint az elmúlt években, de a jelenlévő száma, de akik el tudtak jönni, ők az arcokon lévő fáradtságból és mosolyból ítélve nagyon jól érezték magukat.

A tábor menetrendje az előző évekhez képest nem változott, hiszen ugyanúgy megtartottuk minden nap a reggeli illetve esti áhítatokat, délelőtti csoportmunkát stb. A délelőtti előadások alkalmával igyekeztünk bemutatni az egyház különböző munkaágait, ifjúságtól az idősekig. Így került a hét végére felállításra, a tábor gyerek presbitériuma is. Szerdai napon kirándulni voltunk. Ez mindig nagy öröm a gyermekeknek, amikor valamelyik kalandparkot felkeressük. Pénteki nap sárváron voltunk a fürdőben.

Igyekezetünk az idei esztendőben is a könnyed programokba is becsempészni a lényeget, hogy mindenhol és mindenkor hangozhasson az evangélium.

Gazdag és bőséges táborprogramunk volt, ahol igyekeztünk megláttatni a táborozókkal milyen nagy örökségnek lehetnek a részesei, velünk együtt.

 

TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS JAVÍTÁSA - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - HITTANOS PIKNIK

HITTANOS PIKNIK

  • A hittan piknik kiváló lehetőséget biztosít a generációk közötti kapcsolatok kialakításának, erősítésének megvalósításában. Kiemelt cél, hogy a pikniken minél szélesebb körben, minél különbözőbb háttérrel, élettörténettel rendelkező személyek vehessenek részt, egymást megismerve pedig megértsék, hogy az elfogadás és egymás támogatása a legfontosabb lépés a befogadó társadalom létrehozásának folyamatában. A piknik célja, hogy a résztvevők között olyan, kölcsönös előnyökre, pozitív élményekre alapozott együttműködések jöjjenek létre, melyek megtartása a mindennapokban is lehetséges, ezáltal egy emberibb, elfogadóbb közösség jöhet létre.

Gyülekezeti majális

Gyülekezeti majális

2018.05.01

Fontos cél volt, hogy minden korosztály képviseltethesse magát, így csökkentve a generációs szakadékokat.

Május 1-én 2018-ban is megrendezésre került az immár hagyománynak mondható gyülekezeti majális a Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség szervezésében. Az eseményre Nemescsóban, a Sztrókay ház kertjében került sor, mely minden korosztályt igyekezett megszólítani sokrétű programokkal. A legkisebbeknek ugrálóvárral, játékos feladatokkal, a nagyobbaknak főzőversennyel és floorball bajnoksággal készültünk. Külön öröm volt, hogy ebben az évben a mezőberényi lelkésznő vezetésével a helyi ifjúság csapata és vendégünk volt, akikkel már a nap elején sikerült megtalálnunk a közös hangot. Az eseményt egy közös áhitattal, énekléssel és zenéléssel nyitottuk meg, mely kellőképpen megalapozta az egész nap során érződő remek hangulatot. A majális egyik kiemelkedő eseménye a 8 csapat részvételével zajló főzőverseny volt, melynek során mindenki egy különleges étellel, helyi specialitással készült. 

Prevenció -Gyülekezeti kirándulás

Prevenció -Gyülekezeti kirándulás:

 

20018.08.20 DEBRECEN

 

  • A gyülekezeti kirándulások lehetővé teszik, hogy a gyülekezet tagjai (és más érdeklődők) szabad környezetben, szórakoztató módon folytathassanak eszmecserét. A gyülekezeti kirándulásokkal kapcsolatban fontos cél, hogy minden korosztály képviseltethesse magát, így csökkentve a generációs szakadékokat. A prevenciós célú beszélgetések, előadások játékos módon történő megvalósítása várhatóan kellemes, élményteli emlékként marad meg a résztvevők emlékezetében, így a további eseményeken egyre több résztvevővel, egyre intenzívebb módon valósíthatók majd meg a prevenciós intézkedések.

Prevenció - Gyülekezeti Kirándulás - SZEGED

Prevenció - Gyülekezeti Kirándulás - SZEGED

  • A gyülekezeti kirándulások lehetővé teszik, hogy a gyülekezet tagjai (és más érdeklődők) szabad környezetben, szórakoztató módon folytathassanak eszmecserét. A gyülekezeti kirándulásokkal kapcsolatban fontos cél, hogy minden korosztály képviseltethesse magát, így csökkentve a generációs szakadékokat. A prevenciós célú beszélgetések, előadások játékos módon történő megvalósítása várhatóan kellemes, élményteli emlékként marad meg a résztvevők emlékezetében, így a további eseményeken egyre több résztvevővel, egyre intenzívebb módon valósíthatók majd meg a prevenciós intézkedések.
  • Hosszú fárasztó útra készültünk, amikor augusztus 13-án hajnalban elindultunk Szegedre. Annál nagyobb öröm volt a megérkezés. Természetesen az utazás sem volt unalmas. A reggeli igei megalapozást követően keltünk útra. Útközben többször meg kellett állnunk, bár ezek a megállások is mind emlékezetesek és élménnyel telik voltak. Nem maradhatott el az éneklés, a régi idők történeteinek elmesélése, és természetesen, mint minden egyes alkalommal a mókás, vicces történetek kedvelői sem szenvedtek hiányt.

    Nagy öröm volt számunkra, hogy Soltvadtkerten egy hosszabb megállót tehettünk. Itt vezetést kaptunk a helyi evangélikus lelkésztől, aki bemutatta a gyülekezet és az intézmény történetét, életét és jelenlegi helyzetét. Az ismereteinkben való gazdagodás, lelki töltekezés után következett a test táplálása is. Hiszen talán az ország legjobb cukrászdájában vendégelhettük meg magunkat a finomabbnál finomabb fagylaltokkal, vagy süteménnyel, de volt lehetőség egy finom kávé elfogyasztására is.

    A hosszúra nyúlt megálló után indultunk el, hogy elérjük várva várt célunkat. Megérkezésünket követően először közös buszos, majd egyéni városnézés következett. A szabadtéri színház megtekintését követően indultunk, hogy megízlelhessük a híres szegedi halászlevet. Az étteremben nagyon jó hangulatban, felejthetetlen ízű vacsorát  fogyaszthattunk el.

    Bár hosszú, fárasztó volt az út, de életre szóló emlékekkel térhettünk haza.

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - FARSANG

Társadalmi együttélés javítása - Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása - FARSANG

2019.02.11

A Nemescsói Evangélikus Gyülekezet farsangi mulattságára. A délután felejthetetlen élményt szerzett kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mely nagyban köszönhető a lelkiismeretes szervezésnek. A számos program között szerepelt jelmezes felvonulás, amelyet természetesen zsűri értékelt, külön korosztályonként. Itt a legkülönfélébb megoldásokat lehetett megcsodálni, a királylányok, cicákon keresztül a szuperhősökön át, különböző mesefigurákkal, filmhősökkel is találkozhattunk, akár mint a Sartoris Szeretetszolgálat ellátottai, mentősökkel együtt. A kosztümök pontozásában a legjobbakat ajándékok várták, mint például gyülekezeti póló.

Ez után következő programpontként, csapatok közti vetélkedőre került sor. Itt mindenféle szórakoztató feladatban mérhették össze tudásukat a jelenlévők.

A délután további vidám hangulatát a gyülekezet tagjai által előadott kabaréjelenetek biztosították, házi készítésű sütemények és teázás közben.

 A rendezvény végén pedig tombolasorsolásra került sor, melynek értékes tombolatárgyai különböző felajánlásokból érkeztek mind cégektől, mind magánemberektől. A résztvevők létszáma bőven felülmúlta az előzetes várakozásokat. Annak ellenére, hogy sajnos a hely ekkora létszámú csoport számára nem a legmegfelelőbb, biztosan állíthatom, hogy mindenki jól érezte magát. A lelkészházaspár áldozatos és kitartó munkájának köszönhetően egy olyan esemény került megrendezésre, mely reményeink szerint tradícióvá válik az elkövetkezendő évekre nézve.

 

 

 

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK - Gyermek programok

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK - Gyermek programok

Két heti rendszerességgel kerül megrendezésre

 

Csoportos programok - Ifjúsági foglalkozások

Csoportos programok - Ifjúsági foglalkozások

ÁLTALÁBAN HETI RENDSZERESSÉGGEL KERÜL MEGSZERVEZÉSRE

  

FEL